FLAŞ, FLAŞ, FLAŞ! TMSF, BMC’yi ihaleyle satışa çıkardı

 

Sonunda BMC satışa çıktı. Aylardır beklenen satış ilanını TMSF, bugün sabaha karşı yayınladı.

 

Satış ilanında BMC’ye 985 milyon TL muhammen bedel değer biçildi. İhale için başvuruların 9 Nisan 2014 tarihine kadar yapılacağı, 10 Nisan tarihinde ise ihalenin gerçekleşeceği açıklandı.

 

İhale, TMSF’nin İstarnbul Esentepe’deki merkezinde Asmakat Konferans Salonu’nda yapılacak.

 

İhale şartnamesi, bedelsiz olarak Fon merkez binasında incelemeye açılacak. İhaleye katılma hakkı olabilen herkesin bu şartnameyi incelemesi mümkün.

Ayrıca 10 bin TL karşılığında şirket hakkında gizli bilgileri de içeren özel dosyayı alma hakkına da sahip olabilecek.

 

İhale kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleşecek.

 

Şirketin geçmiş borçları, TMSF tarafından ihale bedelinden ödenecek.

 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                       

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusundan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 23.05.2013 tarih ve 2013/143 sayılı kararı ile oluşturulan, muhtelif “Kurul” kararları ve Başkanlık Makamı oluru ile kapsamına eklemeler ve çıkarmalar yapılan “BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

 

BORÇLU

BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

 

“Kurul”un 23.05.2013 tarih ve 2013/143 sayılı kararı ile oluşturulan, muhtelif “Kurul” kararları ve Başkanlık Makamı oluru ile kapsamına eklemeler ve çıkarmalar yapılan, “BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; borçluya ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen, gayrimenkuller, menkuller (makine teçhizat, demirbaş vs.) Türk Patent Estitüsü nezdindeki haklar (marka, patent ve endüstriyel tasarımlar) ve internet alan adı ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşmaktadır.

 

MUHAMMEN BEDEL

“BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 985.000.000- (dokuzyüzseksenbeşmilyon) TL’dir.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu hesabına 98.500.000.- (doksansekizmilyonbeşyüzbin) TL teminatın “BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 09/04/2014 tarihinde saat 17:00’a kadar

“Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 10/04/2014 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşa

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.